illustration
"Happy Birthday!", Postkartenmotiv   Technik: Schabekarton/Collage/Vektorgrafik