illustration

“Flotte Oma”, Postkartenmotiv   Technik: Schabekarton/ Vektorgrafik